M5-0.8 Maşyn nurbat sapaklary rulonlary ölýär

Gysga düşündiriş:

TERJIME EDILEN ÖNÜMLERDE GÖRNÜŞLERDE GURLUŞLAR WE HASABATLAR

Taýýar önüm çyzgylaryna we tehniki talaplara laýyklykda gurallary we esbaplary dizaýn edip bilýäris.Enjamyň modelini, ölenleriň materialyny, ölüleriň ölçeglerini, simiň diametrini, önümiň ölçeglerini, sapagyň takyklygyny we ýerini, metrik we dýuým spesifikasiýasyny görkezmeli. sapak, ölüleriň daşky ýüzüniň görnüşi (tegelek, inedördül, altyburç, prizmatik), S, H, L1, L2 ölçegleri we satyn alynjak toplumlaryň sany.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Haryt Parametr
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
Marka ady Nisun
Material DC53, SKH-9
Çydamlylyk: 0,001mm
Gatylygy: Adatça HRC 62-66, materiallara bagly
Üçin ulanylýar nurbatlar, maşyn nurbatlary, agaç nurbatlar, Hi-Lo nurbatlar,

Beton nurbatlar, guradyjy nurbatlar we ş.m.

Jemleýji: -8okarky aýna bilen ýalpyldawuk 6-8 mikro.
Gaplamak PP + kiçi guty we karton

Görkezme we hyzmat

Galyndy bölekleriniň yzygiderli saklanmagy, galybyň ömrüne uly täsir edýär.

Sorag: Bu komponentleri ulananymyzda nädip saklamaly?

Stepdim 1. Galyndylary yzygiderli aýyrýan vakuum maşynynyň bardygyna göz ýetiriň.Galyndylar gowy aýrylsa, zarbanyň döwülmegi pes bolar.

Stepdim 2. oilagyň dykyzlygynyň dogrudygyna, gaty ýelmeşmändigine ýa-da suwuklanmandygyna göz ýetiriň.

3-nji ädim. Ölmek we ölmek gyrasynda könelişmek meselesi bar bolsa, ony ulanmagy bes ediň we wagtynda ýuwuň, ýogsam könelişer we ölýän bölekleriň ömrüni azaldar.

4-nji ädim. Galybyň ömrüni üpjün etmek üçin çeşmäniň zaýalanmagynyň we galybyň ulanylmagyna täsir etmezligi üçin çeşmäni yzygiderli çalyşmaly.

Önümçilik prosesi

1. Çyzgylary tassyklamak ---- Müşderiden çyzgylar ýa-da nusgalar alýarys.

2.Kuotasiýa ---- Müşderiniň çyzgylaryna görä sitata bereris.

3. Galyplar / nagyşlar ýasamak ---- Müşderiniň galyndy sargytlary boýunça galyplar ýa-da nagyşlar ýasarys.

4. Nusga ýasamak --- Hakyky nusgany taýýarlamak üçin galyby ulanarys we tassyklamak üçin müşderä ibereris.

5.Mass önümçiligi ---- Müşderiniň tassyklamasyny we buýrugyny alanymyzdan soň köp önüm öndüreris.

6. Önümçilik barlagy ---- Önümleri inspektorlarymyz tarapyndan gözden geçireris ýa-da müşderiler gutarandan soň biz bilen barlamaga rugsat bereris.

7. Ibermek ---- Barlag netijesi gowy we müşderi tarapyndan tassyklanandan soň harytlary müşderä ibereris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň