M5-0.8 Sapaklaryň aýlawy çukur bilen ölýär

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Dongguan, Hytaý

Marka ady: Nisun

Şekil tertibi: Ekstruziýa galypy, galyp görnüşi, galyp görnüşi

Haryt materialy: VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, CARBIDE

Ölçegi: 003/0 # / 004/3/16 / 6R ýa-da müşderiniň islegine görä

Haryt: Ekstruziýa galypy

Önümiň ady: Tekiz sapaklaryň togalanmagy ölýär

paket: islege bagly

Açar söz: tekiz sapak togalanýar

Programma: Buraw sapaklary ýasamak üçin

Kepilnama: ISO9001: 2015


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Gaplamagyň jikme-jiklikleri aşakdaky ýaly

1.Bu gurallar ilki bilen ýag bilen arassalanýar.
2.Şondan soň posuň öňüni almak üçin pos ýagy ulanylýar.
3.Ondan soň PVC sahypasyna örtülendir.
4.Soňra gaplama gasynlanan gutularda ýa-da agaç gutularda ýerine ýetirilýär.

Biziň artykmaçlyklarymyz 1.Haýsy hil
2.Egerli baha
3.Bir wagt gowşurmak
4. Gowy satuwdan soňky hyzmat
5.Gaty hil gözegçiligi
6. ÜÇÜNJI ROLLING ÖLÜMI awtoulag.

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Müşderilerimize maşynlarymyz, önümlerimiz we hyzmatymyz bilen öz bazarynda bäsdeşlik ukybyny gazanmaga kömek etmek.

2. Müşderilerimiz üçin çykdajylary we wagty tygşytlamak bilen baha bermek.

3. Müşderilerimize önümçilik zerurlyklaryna görä ygtybarly çeşmeler we maslahatlar beriň.

4. Tehniki goldawyň hem-de satuwdan soňky hyzmatyň hilini üpjün ediň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Siz zawodmy ýa-da söwda kompaniýasymy?

A1: Biz zawod, zawodymyzyň 18 ýyllyk önümçilik tejribesi bar we Dongguan, Kunshan, Changzhou we Taýlandda zawodlary bar.

2-nji sorag: Zawodyňyz nirede?Men ol ýere nädip baryp bilerin?

A2: Zawodymyz Hytaýyň Guangdong welaýatynyň Dongguan şäheriniň Dalang şäheriniň Huangcao Langlou Ling etrabynyň 52-nji belgisinde ýerleşýär.Homeurdumyzdan ýa-da daşary ýurtly müşderilerimiziň islän wagty bize gelmegini mähirli garşylaýarys!

3-nji sorag: Önümleriňiziň materialy näme?

A3: Material VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, CARBIDE ýa-da müşderilerimiziň talaplary hökmünde.

4-nji sorag: Zawodyňyzda iň ýokary basyş barmy?

A4: Zawodymyzda 30T, 60T, 160T zarba urýan maşynlar bar.

5-nji sorag: Zawodyňyz hil gözegçiligi meselesinde nähili işleýär?

A5: Hil ileri tutulýar. Elmydama başyndan ahyryna çenli hil gözegçiligine hemişe uly ähmiýet berýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň