Ananas gülü P0.7 sapak aýlanýar

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Dongguan, Hytaý

Marka ady: Nisun

Model belgisi: P0.7

Şekil tertibi: Ekstruziýa galypy, galyp görnüşi, galyp görnüşi

Haryt materialy: VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, CARBIDE

Ölçegi: 003/0 # / 004/3/16 / 6R ýa-da müşderiniň islegine görä

Haryt: Ekstruziýa galypy

Önümiň ady: Tekiz sapaklaryň togalanmagy ölýär

paket: islege bagly

Açar söz: tekiz sapak togalanýar

Programma: Buraw sapaklary ýasamak üçin

Paket: Karton paket

Kepilnama: ISO9001: 2015


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bazardaky iň oňat çig mal bilen tekiz sapaklaryň rulonyny ýasamakda ýöriteleşýäris.Bu togalanýan ölüler, müşderiniň aýratynlyklaryna ýa-da iş böleklerine laýyklykda inersenerlerimiz tarapyndan döredildi.Her bir işgäriň tehnologiýany we berk hilini ýokarlandyrmak üçin edýän tagallalary, ýokary takyklygy, ýokary güýji, togalanýan dolandyryş ulgamynyň ýokary durnuklylygyna çalyşýar.Şol sebäpden, ýüplükleriň örtüginiň hyzmat ediş möhleti beýleki kompaniýalar tarapyndan şol bir esasda öndürilen ölenlerden has uzyn we materiallar we bahalar birmeňzeş ýa-da has pesdir.

Gollanma satyn almak

Müşderilere iň oňat hyzmat bermek üçin müşderi dolandyryş platformasyny döretdik. Müşderiniň ýagdaýynda durup, müşderiniň zerurlyklaryna we çözülmeli meselelerine düşünýäris.

Çyzgylar ýa-da nusgalar berilýär Müşderilerimizden çyzgylary ýa-da nusgalary alýarys.
Ylmy barlaglar Müşderiniň gözleg işlerini goldaýarys.Faýllary ýasamak ýa-da gowulaşdyrmakzerur bolsa dizaýn ediň.
Sitata Çyzgylara ýa-da nusgalara görä
Galyp dizaýny Alnan 3 günüň içinde tassyklamak üçin galyndy dizaýnyny iberiňgalyndy zarýady.
Galyp ýasamak Dizaýn tassyklanandan soň galyby ýasap başlaň
Synag Galyp gutaransoň, synap göreris we nusga alarys
Nusga tassyklamasy Kämil bolmagy üçin mugt nusgalary müşderä iberiň
(Galyplary üýtgetmek) (Mysal gowy däl bolsa, galyby mugt üýtgederis,Soňra ýene-de mugt nusgalary iberiň ... duşuşýançaňyz

talap edýär)

(Galyplary gowşurmak) (Plastmassa böleklerine sanjym etmegiň zerurlygy ýok bolsa, galyndylary ibermek,Müşderiniň pikiriçe, agaçdan ýasalan gap bilen gaplanýar

talaplar)

Plastiki sanjym hyzmaty Sargyt edilen galyp bilen ýokary göwrümli önümçilige başlaň.

  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň