Esasy önümçilik JIS, ANSI, DIN, GB, ISO we ş.m. her dürli zarba we diş plastinkasy, we islegleriňize görä bazaryň aýratyn zerurlyklaryny kanagatlandyryp biler.

Teksti aýlaýan maşyn

 • Thread Rolling Machine

  Teksti aýlaýan maşyn

  Üstünliklerimiz

  1. Bir stockada, çalt eltip bermek, kiçi MOQ.
  2. Satyş topary hünärmen we höwesjeň.
  3. Satuwdan soň güýçli topar we ajaýyp tehniki goldaw
  4. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.
  5. ISO9000 hil ulgamynyň talaplaryna laýyklykda, gowşuryş hil we mukdar bilen wagtynda tamamlandy.
  6. Önümiň doly görnüşi, bir gezeklik satyn alyş, müşderileriň wagtyny tygşytlamak.

 • Heading Machine

  Ingolbaşçy maşyn

  Programmaşekillendiriş:

  Aýna ýasaýjy maşyn, ýarym turbaly perçin öndürýän maşyn (nurbat ýasaýjy maşyn, bolt ýasaýjy maşyn, perde öndüriji) takyk we durnukly gurluşly.

 • Two-Die Four-Punch

  Iki gezek ölmek

  Mehaniki we fiziki aýratynlyklary

  Threadüplük togalanýan maşynyň esasy wezipeleri, iki dinamiki we statik nurbat plitalaryny basyp önümleri plastmassa deformasiýa edýär we zerur ýüpi emele getirýär, milli standart, ISO, DIN, JIS, ANSI, BS, GB we ş.m., enjamyň çalt tizligiň we oňat durnuklylygyň artykmaçlyklary bar, minutyň kuwwaty takmynan 300 pc-e çenli bolup biler, häzirki bazarda has ýokary tizlikli ösen sapak enjamy, bu giň göwrümli sapakda köpçülikleýin öndürmek üçin amatlydyr. zawod.Şeýle hem, müşderileriň talaplaryna laýyklykda adaty bolmadyk nurbady we adaty bolmadyk enjamlary we metal önümleri dizaýn edip, örtüp biler.

 • Die Spotting Machine3-16

  Spotting Machine3-16

  Uýgunlaşdyrylan materiallar

  Sowuk ýokary garyndy polat, ýasalan ýokary garyndy polat, gural polat, nikel, berilýum mis, mis erginleri we ýokary berklik alýumin garyndysy we beýleki metal materiallary bolan ýokary polat.

  Zawodymyzyň 18 ýyllyk önümçilik tejribesi bar we Dongguan, Kunshan, Changzhou we Taýlandda zawodlary bar.

  Dünýäde öňdebaryjy gural polat üpjün ediji ýokary hilli materiallar bilen üpjün edilmegini dowam etdirýär.

  Müşderiniň programmalaryna laýyklykda yzygiderli berkligi we berkligi üpjün etmek üçin iň amatly ýylylyk bejeriş siklini taýýarladyk.

 • Hollow Heading Machine

  Boş sözbaşy

  Boş sözbaşy maşynyny ulanmak

  Bu enjam sowuk sözbaşy polat, uglerod polat, poslamaýan polat, mis, alýumin we ş.m.Iýmitlendirmek, kesmek, sowuk sözbaşy we çykarmak ýaly ähli iş prosesi awtomatiki we üznüksiz bolýar.

 • Rivet machine

  Aýrylan maşyn

  1.Maşyn ýarym çukur perdeleri öndürmekde ýöriteleşýär.

  2.Maşynyň ýönekeý, adaty, çalt öndürilmegi, ownuk deşik ýalňyşlygy, aňsat işlemegi we pes hyzmat ediş artykmaçlyklary bar.

 • Four-Die Four-Punch Screw Machine

  Dört gezeklik dört pyçakly nurbat maşyny

  Gysgaça giriş:
  Buraw dyrnak ýasamak çyzygy sowuk sözbaşydan we sapak togalanýan enjamdan durýar.Sowuk sözbaşy maşynyň uzynlygyny kesýär we soňuna iki gezek urýar we kelläni emele getirýär.Kelläni gysýan maşynda, nurbat boşluklary tigiriň perimetri töweregindäki çukurlarda gysylýar.Tegelek kesiji tigiriň aýlanmagy bilen nurbatlary ýerleşdirýär.