R-guýrukly sapakly dişli çüýler üçin saýawan diş

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Dongguan, Hytaý

Marka ady: Nisun

Şekil tertibi: Ekstruziýa galypy, galyp görnüşi, galyp görnüşi

Haryt materialy: VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, CARBIDE

Ölçegi: 003/0 # / 004/3/16 / 6R ýa-da müşderiniň islegine görä

Haryt: Ekstruziýa galypy

Önümiň ady: Tekiz sapaklaryň togalanmagy ölýär

paket: islege bagly

Açar söz: tekiz sapak togalanýar

Programma: Buraw sapaklary ýasamak üçin

Paket: Karton paket

Kepilnama: ISO9001: 2015


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önüm toplumynyň ululygy daşarky sapaklary gaýtadan işlemegiň usullaryny saýlamaga täsir edýär.Topar gaty uly bolanda, köplenç sapak togalanmak we sapak togalanmak ýaly hünär enjamlary bilen öndürilýär (sapak meýdançasy kiçi bolanda);

Toparyň ululygy gaty uly bolmasa, köplenç ölüleri gaýtadan işlemek ulanylýar.Ownuk-uşak sapaklar gaýtadan işlenende, ölü gaýtadan işlemek gönüden-göni ulanylyp bilner.Uly göwrümli sapaklary gaýtadan işlenende, sapak köplenç ilki öwrülýär (gaýtadan işlemegiň mukdary galýar), soňra bolsa iň soňky ululykda gaýtadan işlenýär, şonuň üçin sapak we ölü öwrülýär Işlemek käwagt bilelikde ulanylmaly bolýar;

Aýlaw sapagy bir bölek ownuk partiýa önümçiligi üçin amatly we ýokary çeýeligi bar.Uly göwrümli sapaklary we dürli görnüşli sapaklary öwrüp biler, meselem, trapezoidal sapaklar, pyçak sapaklary, gönüburçly sapaklar, standart däl sapaklar we ş.m.

Mysal üçin, gödek işlemek hem tegelek, ýokary takyklykdaky sapaklary işlemek we üwemek.

Sorag-jogap

Q:Bahaňyzy näçe wagt alyp bileris?
A:Suratlaryňyzy we talaplaryňyzy bize bermegiňizi haýyş edýäris, soňra önümçilik bölümimiz bilen tassyklarys we wagtynda habar bereris.

Q: Getirmegiň wagty näçe?
A:Adatça 20 günüň içinde,

Q:Bize arzanladyş berip bilersiňizmi?
A: Umuman aýdanyňda, näçe köp satyn alsaň, şonça-da sitatamyz azalýar.

Q: Önümleriňizi nädip sargyt etmeli?
A:Aşakdaky aragatnaşyk maglumatlary arkaly biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris, çyzgyny e-poçta bilen ibermek has gowudyr, ASAP bilen habarlaşarys.

Q: Käbir nusgalary berip bilersiňizmi?
A:Elbetde, mugt nusgalar berip bileris diýip, biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň