8-32Thread Rolling uçýan kellesi ölýär

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Aýratynlyklary

Gelip çykan ýeri: Dongguan, Hytaý
Marka ady: Nisun
Şahadatnama: ISO9001: 2015
Model belgisi: # 8-32 / Custöriteleşdirilen
Sargytlaryň iň pes mukdary: 1
Baha: USD + Göçme manyda + Bölekler
Gaplamak maglumatlary: Agramyna we müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplanan kartonlar, agaç gutular, paletler
Eltip bermegiň wagty: 15-25 iş güni
Tölegiň şerti: T / T, Western Union, kredit kartoçkasy
Üpjünçilik ukyby: Aýda 30000 toplum / toplum

“Dongguan Nisun Metal Mold Co. Ltd.” -e hoş geldiňiz, bäsdeşlerimiz bilen deňeşdirip bolmajak tejribe, hil we hyzmat hödürleýäris.

Hususylaşdyrma Nisunda kabul edilýär.Çyzgylaryňyza görä her dürli “FLAT THREAD ROLLING DIES” -leri gaýtadan işläp bileris.Anketany alanyňyzda iň gowy baha hödürlener.

Müşderi üçin hödürleýän beýleki enjam önümleri:

- Karbid pyçaklarynyň dürli görnüşi

- Ekstruziýa deşigi galyp goýuň

- Sowuk sözbaşy ölýär

- Karbid gurallary

- galyp

- Köp pozisiýaly galyp

- Buraw enjamy üçin dürli galyplar

- Tekiz sapaklaryň aýlanmagy ölýär

- Teksti aýlaýan maşynlar

Dolduryjylaryň dürli görnüşini / görnüşini ýasamak üçin goýlan wolfram karbidini soranyňyzda ýa-da zakaz edeniňizde, ölen gapagyň ululygy, simiň diametri, uzynlygy ýa-da nurbat ölçegi.

Çyzgylary ýa-da berkidiji nusgalary salgylanmak üçin ibermegiňiz maslahat berilýär.

Üstünliklerimiz

A) Qualityokary hilli material

C1022A uglerod polat

B) Baý önümçilik we eksport tejribesi

Baý önümçilik tejribesi önümçilik döwründe ýüze çykan islendik meseläni çözmäge mümkinçilik berýär we bu önümleri köp ýurtlara we sebitlere eksport edýär.

C) Bäsdeşlik bahasy

Zawodda gönüden-göni satuw bahasy. Şeýle hem, önümçiligiň bahasyna gözegçilik etmek üçin gowy dolandyryş we netijelilik.

D) Hil gözegçiligi

Hil önümçiligiň her bir işinde gözegçilik edilýär we gözegçilikde saklanýar we Tekstden geçip bilýär. Sargyt tassyklanmazdan ozal beren nusgalarymyzyň hilini hem barlap bilersiňiz.

E) Mugt nusgalar

Nusgalary mugt tertipläp bileris, ýöne ilkinji hyzmatdaşlyk üçin ýük ýygnalýar,

we geljekki sargytlar üçin yzyna gaýtarylar.

F) Az mukdarda bar

Birinji aksiýamyz bar bolsa, ilkinji synag sargydyňyz üçin az mukdarda üpjün edip bileris.

G) gyssagly eltip bermek

100,000 kartonly ýyl bilen güýçli we durnukly önümçilik kuwwaty eltmegiň wagtyny üpjün edýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň