Habarlar

 • Aýlaw maşynlarynyň dürli görnüşleri?

  “Dongguan Nisun Metal Mold Co., Ltd”, sapak togalanýan maşynlary, “Rivet Machine” we sözbaşy maşynlaryny öndürmekde ýöriteleşen maşyn we enjam öndüriji.Häzirki perçin senagatynda, perçin maşynlaryny ulanmak köpler tarapyndan giňden ulanyldy ...
  Koprak oka
 • Haýsy poslamaýan polat nurbat has gowudyr?Bu kiçijik maslahatlary ýadyňyzda saklaň!

  Haýsy poslamaýan polat nurbat has gowudyr?Bu kiçijik maslahatlary ýadyňyzda saklaň!

  Poslamaýan poladyň ýörelgesi Poslamaýan polat, adatça, howa, suw, kislota, aşgar duzy ýa-da beýleki gurşaw bilen poslama garşy durmak ukybyna eýe polaty aňladýar.Garyndy düzümine baglylykda esasy zat pos garşylygy we kislota garşylygy.Käbir polat bolsa-da ...
  Koprak oka
 • Içerki altyburç käsäniň kellesi nädip boş çäreleri görmeli?

  Alty rozetkaly nurbat dürli derejä görä, gowşatmaga garşy koeffisiýenti üýtgeşik bolar, esasanam iş bölegi bilen baglanyşykly, uzak wagtdan soň boş bolup biler, şonuň üçin alty rozetkaly nurbat garşy näme etmeli? gowşatmak täsiri has gowudyr, gowşatmaga garşy ...
  Koprak oka
 • Poslamaýan polat nurbatlaryň materiallary haýsylar?

  1, demir göwre poslamaýan polat material Ilki bilen 430 modeliniň poslamaýan polady adaty hrom polatyna degişlidir.Onuň poslama garşylygy we ýylylyga garşylygy 410-njy modeliň nurbatyndan has gowudyr we has magnitlidir, ýöne ýylylygy bejermek arkaly güýçlendirip bolmaz.Şonuň üçin st ...
  Koprak oka
 • 2-nji sapaklary kesgitlemek we barlamak

  6, sapagy ölçemek Umumy standart sapak üçin ölçemek üçin sapak halkasy ölçeýji ýa-da wilka ölçeýji ulanylýar.Threadüpüň parametri köp bolansoň, sapagyň her parametrini birin-birin ölçäp bolmaýar, adatça ...
  Koprak oka
 • Saplary kesgitlemek we barlamak

  1, sapagyň we häsiýetnamalaryň ulanylmagy Uçarlardan, awtoulaglardan başlap, suw turbalaryny, gaz we ş.m. ulanylanda gündelik durmuşymyza çenli sapaklaryň ulanylyşy gaty giňdir, sapaklaryň köpüsi a oýnaýar berk baglanyşyk roly, ikinjisi güýç we hereket geçirmek üçin ...
  Koprak oka
 • Berkidijileriň klassifikasiýasy 2-nji bölüm

  (7) Kir ýuwujylar: Oblat halka görnüşli berkidiji görnüş.Boltyň, nurbatyň ýa-da hozuň goldaw beriji ýüzüniň we birleşdiriji bölekleriň kontakt üst meýdanyny ýokarlandyrýan, bir meýdana basyşy peseldýän we üstüni goraýan ...
  Koprak oka
 • Berkidijileriň klassifikasiýasy 1-nji bölüm

  1. Berkidiji näme?Berkidijiler iki ýa-da has köp bölegi (ýa-da komponentleri) tutuşlygyna berkitmek üçin ulanylýan mehaniki bölekleriň bir görnüşi üçin umumy termin.Bazardaky adaty bölekler hökmünde hem bellidir.2. Adatça aşakdaky 12 görnüşi öz içine alýar: Boltlar, sapaklar, nurbatlar, hozlar, degirme nurbatlary, agaç sk ...
  Koprak oka
 • Galyp esbaplary üçin täze talaplar haýsylar?

  Ylmyň we tehnologiýanyň häzirki çalt ösmegi bilen kärhanalaryň arasyndaky bäsdeşlik yzygiderli ýokarlanýar we galyndy böleklerine has ýokary talaplara sebäp bolýar.Täze talaplar näme?1. dynamokary dinamiki takyklyk.Maşyn gurallaryny öndüriji tarapyndan girizilen statiki öndürijilik ...
  Koprak oka
 • Galybyň ösüşi has ýokary we has ýokary bolarmy?

  Galybyň ösüşi has ýokary we has ýokary bolarmy?

  Ykdysadyýetiň yzygiderli ösmegi bilen adamlaryň ýaşaýyş derejesi gowulaşmagyny dowam etdirýär we ruhy we maddy medeni talaplar barha ýokarlanýar.Bu isleg, öý mebel pudagynyň üznüksiz ösmegine we täzelenmegine sebäp boldy.Senagat ...
  Koprak oka
 • Apparat galyndy esbaplary üwürilende üns berilmeli meseleler haýsylar?

  Apparat galyndy esbaplary üwürilende üns berilmeli meseleler haýsylar?

  Öwürmek, köplenç enjam galyndy böleklerini uzak wagtlap ulanandan soň amala aşyrylýar.sungat.Öýjük guralyna salynýan abraziw bölejikler, üweýiş prosesinde iş böleginiň ýüzüne täsir eder.Gaýtadan işlemegi gutarmak üçin, üweýji gural bilen wo ...
  Koprak oka
 • Paýlaşma sessiýasy

  Paýlaşma sessiýasy

  2021-nji ýylyň 17-nji martynda Lişengiň görnükli işgäri Wekili “Netijeli korporatiw aragatnaşyk” Daşarky okuw birinji gatdaky mejlisler otagynda gonmagy paýlaşmak sessiýasy geçiriler.Jiang Zeminiň üpjün edýän Yuandao Medeniýet Okuw Mugallymy Niu-ny çagyrmak bagtymyz ...
  Koprak oka