Nokat guýrugynyň saplanmagy ölýär

Gysga düşündiriş:

Tekiz ölüler sapaklary aýlaýan maşynda ulanylýar.Funksiýa nurbat sapaklary üçin niýetlenendir. Önümlerimiz JIS, ANSI, DIN, ISO we GB ýokary hilli import edilen polat SKD-11 (D2) DC53 SKH-9 Japanaponiýada, Günbatar Germaniýada we Şwesiýada doly ulanylýar. Wakuum ýylylygy bejermek basyşly sowadyş tekizligiň könelmegine we ýylylyga garşylygyny üpjün edýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Gelip çykan ýeri: Dongguan, Hytaý
Marka ady: Nisun
Şahadatnama: ISO9001: 2015
Model belgisi: Custöriteleşdirilen
Sargytlaryň iň pes mukdary: 1
Baha: USD + Göçme manyda + Bölekler
Gaplamak maglumatlary: Agramyna we müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplanan kartonlar, agaç gutular, paletler
Eltip bermegiň wagty: 15-25 iş güni
Tölegiň şerti: T / T, Western Union, kredit kartoçkasy
Üpjünçilik ukyby: Aýda 30000 toplum / toplum

Amal

Material kesmekden Nitridasiýa çenli hemmämiz özümiz ýasadyk.Müşderileriň berk talaplaryna laýyk gelýän önümiň hilini kepillendirmek üçin 7S dolandyryş standartlary bilen ösen sapaklary gaýtadan işlemek tehnologiýasyny we özboluşly ýylylygy bejermek tehnologiýasyny ulanýarys.

Özbaşdaklaşdyrma

Metrik sapak, Whitworth sapagy, Bitewi sapak, gurçuk, trapezoidal sapak, çyzyk, lenta sapagy, agaç nurbady, öz-özüni kakmak üçin nurbat, gury diwar nurbady ýaly dürli standart däl tekiz ýüplükleri dizaýn etmekde we öndürmekde ökde. , öz-özüňi burawlamak üçin nurbat, göni sapak, diagonaly sapak we ş.m. Hususylaşdyrylan önüm hoş geldiňiz.

Müşderilerimiziň zerurlyklaryny göz öňünde tutup, “Nisun” önümçilik sapaklary ölýär.Threadüplükleriň örtüginiň diapazony bazardaky sapak maşynlarynyň köpüsini öz içine alýar.Edil şonuň ýaly-da, her dürli nurbat sapaklaryny ýapýarys.

Mundan başga-da, müşderiniň aýratynlyklaryna görä, ýüplük rulonlaryny öndürýäris.Dürli dizaýnlaryň we şekilleriň mysallaryny önümiň jikme-jiklikler sahypasynda görüp bilersiňiz.

Mundan başga-da, müşderilerimize zerurlyklaryna laýyk gelýän sapaklaryň görnüşini saýlamagy maslahat berýäris.Tehniki gözlegleriňizi bize iberip bilersiňiz, iň oňat çözgüt hödürlemek üçin 24 sagadyň dowamynda habarlaşarys.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň