Lighteňil dyrnagyň çeýeligi

Gysga düşündiriş:

Threadüplük guralynyň / rolik / ölmek / galyp / galyp

Pes ses bilen ýokary çykaryş ukyby
Gaýtadan işlemegiň uzynlygy bilen çäk ýok
Örän çylşyrymly, tehniki taýdan hyzmat etmek
Çakylykçy tarapyndan sazlanylýan emele getiriş tizligi


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Gelip çykan ýeri: Dongguan, Hytaý
Marka ady: Nisun
Şahadatnama: ISO9001: 2015
Model belgisi: Custöriteleşdirilen

Material:

VA80, VA90, KG6, KG5, ST7, ST6, KARBID

Tehnologiýa:

CAD, CAM, WEDM, CNC, Wakuum ýylylygy bejermek,

2,5 ölçegli synag (proýektor), gatylygy barlaýjy we ş.m.

Baha: USD + Göçme manyda + Bölekler
Gaplamak maglumatlary: Agramyna we müşderiniň talaplaryna laýyklykda gaplanan kartonlar, agaç gutular, paletler
Eltip bermegiň wagty: 15-25 iş güni
Tölegiň şerti: T / T, Western Union, kredit kartoçkasy
Üpjünçilik ukyby: Aýda 30000 toplum / toplum

Sorag ýa-da sargyt bereniňizde sapaklaryň togalanmagynyň jikme-jikliklerini aşakdaky ýaly görkeziň

(1) gerekli sapaklaryň materialy;

(2) ýüplügiň togalanmagynyň görnüşi;maşyn nurbady, öz-özüne degmek üçin nurbat, agaç nurbat, guradyjy nurbat, çipli nurbat, ördek nurbady we ş.m.

(3) sapagymyzy öndürmek üçin ulanýan nurbatyň uzynlygy;

(4) boş diametr;

(5) bölümiň ululygy ýa-da tabaklaryň ululygy: Uzynlygy * Boýy * galyňlygy (mysal üçin, 90 / 105x25x25mm);

(6) standartdan daşary ýörite spesifikasiýa hem bar, ýöne hökmany suratda salgylanma üçin çyzgy bilen.

Hyzmatymyz

1 Dogry çözgüt tapmaga kömek etmek üçin hünärmen we hassalar maslahat beriş hyzmaty.

2 Tehniki jikme-jiklikler, maşyn konfigurasiýasy, bahanyň esasy, töleg möhleti we gowşuryş wagty barada goşmaça gepleşikler.

3 Maşyn öndürmegiň tertibine we hiline güýçli gözegçilik etmek we jikme-jiklikler barada wagtynda habar bermek.

4 Maşyn gözden geçirilende zawodymyzda mugt okuw we ýaşaýyş jaýy.Ora-da iberilmezden ozal tassyklamak üçin enjamyň suratlary we wideosy.

5 Zakaz, konteýner ýüklemek we iberiş resminamalaryny goşmak bilen talaplaryňyza görä çalt we ygtybarly iberiş.

6 Tehniki goldaw üçin, e-poçta we telefon arkaly onlaýn kömek edip bileris, zerur bolsa tehniki işgärleriňizi sahypaňyza iberip bileris.

7 aretiýaçlyk şaýlary üçin bölekleri bir ýyllyk kepillik döwründe mugt üpjün ederis, şondan soň bölekleri asyl bahasy bilen üpjün ederis.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň