Aýrylan maşyn

Gysga düşündiriş:

1.Maşyn ýarym çukur perdeleri öndürmekde ýöriteleşýär.

2.Maşynyň ýönekeý, adaty, çalt öndürilmegi, ownuk deşik ýalňyşlygy, aňsat işlemegi we pes hyzmat ediş artykmaçlyklary bar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Nurbatyňyz üçin laýyk enjamy nädip saýlamaly?

Üpjün ediji size ýokary baha berýärmi?

Munuň tassyklanmadyk bir zady bar diýip pikir edýäris.

Burawyňyzyň ölçegini (uzynlygy we diametri) bermegiňizi haýyş edýäris.

Gowy çözgüt we size laýyk maslahat bereris!

1/8 Rivet machine

1/8 Aýrylan maşyn

3/16 Rivet machine

3/16 Aýry maşyn

“Dongguan Nisun Mold Co., Ltd”, on ýyl bäri nurbat enjamlaryny öndürmekde aýratyn ähmiýete eýe.Kompaniýanyň ajaýyp gözleg mümkinçilikleri we tejribesi bar, Taýwandan, Japanaponiýadan we Germaniýadan ösen tehnologiýalara giňden siňýär we häzirki zaman nurbat önümçiliginiň talaplary bilen utgaşyp, hemişe üznüksiz hil ýörelgesine eýermek üçin iň täze gaýtadan işleýän tehnologiýa giňden ulanylýar. gowulaşdyrmak.Takyk düzediş we gurnama tehnologiýasy bilen, berk hil gözegçiligimiz önümlerimiziň gymmatly hilde we durnukly öndürijiligini üpjün edýär.

Sorag-jogap

S: Siz öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?OEM & ODM edýärsiňizmi?
J: Biz öndüriji.Hytaýyň Dongguan şäherinde ýerleşýän zawodymyz bar we şereketde enjamlaryň takyk galyplaryny öndürmek we öndürmek bilen meşgullanýan birnäçe ýokary hilli dolandyryş işgärleri we ýokary takyk önümçilik enjamlary bar.OEM we OEM garşylanýar.

S: Köp sargyt goýmazdan ozal nusgalary az mukdarda sargyt edip bilerinmi?
J: Hawa, nusgalar bar, çykdajylar öňünden tölener we bu köp mukdarda tutular
sargytlar.Customöriteleşdirilen önümler üçin nusga çykdajylary, senariýa üçin mysal bolar.Haýyş edýärin
jikme-jiklikler üçin biziň bilen habarlaşyň.

S: Müşderiler laýyk enjamlary nädip saýlaýarlar?
Burawlaryň suratyny, diametrini, uzynlygyny, kelläniň ululygyny we material maglumatlary bize bermegiňizi haýyş edýäris.Bize önümiň çyzgysyny bermek has gowudyr.Size laýyk enjamlary maslahat berip bileris.

S: Hyzmatdan soň hil kepilligi barmy?
Enjamyň mehaniki böleginiň kepillik möhleti, enjam alnandan bir ýyl soň;Satyn alyjylara enjamlary gurnamaga we düzetmäge we mugt okuwlara kömek ediň.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň