Teksti aýlaýan maşyn

Gysga düşündiriş:

Üstünliklerimiz

1. Bir stockada, çalt eltip bermek, kiçi MOQ.
2. Satyş topary hünärmen we höwesjeň.
3. Satuwdan soň güýçli topar we ajaýyp tehniki goldaw
4. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda düzülip bilner.
5. ISO9000 hil ulgamynyň talaplaryna laýyklykda, gowşuryş hil we mukdar bilen wagtynda tamamlandy.
6. Önümiň doly görnüşi, bir gezeklik satyn alyş, müşderileriň wagtyny tygşytlamak.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Önümiň tehniki parametrleri

Model

Maks

Diametri (

mm)

Maks.Buraw / Bolt uzynlygy

Göwrüm (kompýuter s / min)

Threadüplük maşynynyň ululygy (mm)

Esasy

Motor

Nebit nasosy

Ölçeg (LWH) / M.

Arassa

Agramy (kg)

0#

3

25

200-300

19 * 51 * 25

19 * 64 * 25

1.5HP / 4P 1/8 * 1/4

1.25 * 0.8 * 1.45

500

004

4

25

200-300

20 * 65 * 25

20 * 80 * 25

1.5HP / 4P l / 8 * l / 4 1.25 * 1.0 * 1.1

500

3/6

5

55

180-250

25 * 76 * 55

25 * 89 * 55

5.5HP / 4P 1/8 * 1/4 1.8 * 1.35 * 2.1

1200

6R3 '

6

80

150-200

25 * 90 * 80

25 * 105 * 80

7.5HP / 4P 1/8 * 1/4

1.9 * 1.65 * 2.1

1640

4R Thread Rolling Machine with Vibrating Plate

Wibrasiýa plastinasy bilen 4R sapak togalanýan maşyn

6R Thread Rolling Machine with Vibrating Plate

Wibrasiýa plastinasy bilen 6R sapak togalanýan maşyn

6R Thread Rolling Machine with Vibrating Plate+Charging Door

Wibrasiýa plastinka + zarýad beriji gapy bilen 6R sapak togalanýan maşyn

6R Straight Down Thread Rolling Machine with Vibrating Plate

6R Wibrasiýa plastinasy bilen göni aşak egriji maşyn

8R Thread Rolling Machine with Vibrating Plate

Wibrasiýa plastinasy bilen 8R sapak togalanýan maşyn

8R Straight Down Thread Rolling Machine with Double Vibrating Plate

Iki gezek titreýän plastinka bilen göni aşak rulonly aýlaw enjamy

10R8 Thread Rolling Machine with Vibrating Plate+Hopper

Wibrasiýa plastinka + Hopper bilen 10R8 sapak togalanýan maşyn

10R Thread Rolling Machine( Vibrating Plate+Scrap Iron Separator)

10R sapak togalanýan maşyn (titreýän plastinka + döwük demir bölüji)

Esasy aýratynlyklary

1.Maşynyň iki eplenmesi şol bir ugurda sinhron aýlanýar .Rüklenýän sürüjiniň aşagyndaky gorizontal ugurda dogry süýümli iýmit hereketi. Iki togalanýan tigir, gerekli ýaly işleýär we beýleki sapak görnüşi.
2.Bu maşyn esasan bir organizmden, aýlanýan gutydan, pyrlanýan oturgyçdan, hereketli eplenýän oturgyçdan, gidrawliki ulgamdan we elektrik böleklerinden we ş.m.
3. Berkidilen oturgyç we hereketli oturgyç esasy wezipesi, nurbat tigirini oturtmak we togalanýan diş dişini sazlamak.
4.Bu maşyn gidrawlik güýç ulgamy, esasan iýmitlenmek we gaýdyp gelmek üçin işjeň eplenç oturgyjyny ýasamakdyr
5. Iki sany eplenç oturgyç sazlaýyş merkezi. Stol okunyň bir burçuny goşmaça ýa-da minus 3 dereje sazlap bolýar. Iş bölegini iýmitlendirmek üçin her bir şahanyň iş parametrlerine we materiallaryň mehaniki aýratynlyklaryna görä kesgitlenip bilner.

Sorag-jogap

Sorag 1: Maşyny biziň üçin sazlap bilersiňizmi?
Jogap: hawa, biz zawod, enjamy islegiňize baglylykda sazlap bileris.

2-nji sorag: Tehniki enjamy gurmak we sazlamak üçin biziň ýurdumyza gelip bilermi?
Jogap: hawa, tehnikimiz enjamy gurnamaga we sazlamaga kömek etmek üçin ýurduňyza baryp biler.

3-nji sorag: Kepillik näçe wagt?
Jogap: kepillik 18 aý .Kepillik möhletinde döwülen bölekler üçin täze bölekleri mugt üýtgedýäris.uzak ömür üçin tehniki goldaw berýäris.

4-nji sorag: Enjamda näsazlyk bar bolsa, näçe wagt jogap alar?
Jogap: 24 sagadyň dowamynda çözgüt hödürläris.

5-nji sorag: ätiýaçlyk şaýlary maşyn bilen enjamlaşdyrylan näme?
Jogap: Maşyn iki bölek kesiji, iki bölek esasy pyçak, iki bölek egirme şahasy, iki bölek egilme gapagy we bir gural gutusy bilen enjamlaşdyrylýar (maşyn guranyňyzda zerur gurallary goşuň).


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň