Dört gezeklik dört pyçakly nurbat maşyny

Gysga düşündiriş:

Gysgaça giriş:
Buraw dyrnak ýasamak çyzygy sowuk sözbaşydan we sapak togalanýan enjamdan durýar.Sowuk sözbaşy maşynyň uzynlygyny kesýär we soňuna iki gezek urýar we kelläni emele getirýär.Kelläni gysýan maşynda, nurbat boşluklary tigiriň perimetri töweregindäki çukurlarda gysylýar.Tegelek kesiji tigiriň aýlanmagy bilen nurbatlary ýerleşdirýär.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Dört gezeklik dört pyçakly nurbat maşyny

Spesifikasiýa

Maks.Boş Dia .. (mm)

6mm

Maks.Boş uzynlyk (mm)

50mm

Çykyş tizligi (pcs / min)

120pc / min

Ölçegiň ululygy

φ46 * 100

Kesilen ölçeg

φ22 * 40

Kesijiniň ululygy

10 * 48 * 80

Punch Die 1-nji

φ31 * 75

Punch Die 2-nji

φ31 * 75

Esasy hereketlendiriji güýji

10HP / 6P

Nebit nasosynyň güýji

1 / 2HP

Arassa agram

3500 kg

Sowuk sözbaşy

Sim deslapky enjamyň üsti bilen mehaniki rulondan iýmitlenýär.Düzedilen sim gönüden-göni belli bir uzynlykda sim kesýän we ölýän nurbadyň kellesini öňünden meýilleşdirilen görnüşde kesýän maşyna akýar.Maşyn enjamy, nurbat kellesini döretmek üçin bir urgy ýa-da iki urgy talap edýän açyk ýa-da ýapyk ölü ulanýar.Closedapyk (ýa-da gaty) ölmek has takyk nurbady döredýär.Orta hasap bilen, sowuk sözbaşy enjamy minutda 100-den 550 sany nurbat boş ýerini öndürýär.

Sapagyň togalanmagy

Sowuk kellä gelenden soň, nurbat boşluklary titreýän çybykdan ýüp kesmek üçin awtomatiki usulda iýmitlenýär.Hopper, iýmitiň dogrydygyna göz ýetirmek bilen, nurbat boşluklaryny ölülere ugrukdyrýar.

Soňra boş üç usulyň birini ulanyp kesilýär.Iki taraplaýyn öleninde, nurbat sapagyny kesmek üçin iki sany tekiz öl ulanylýar.Biri ölmek stasionar, beýlekisi ikitaraplaýyn hereket edýär we nurbat boş ikisiniň arasynda togalanýar.Merkezsiz silindr görnüşli örtük ulanylanda, taýýar ýüpi döretmek üçin nurbat boş iki-üç tegelek ölýär.Threadüplügiň togalanmagynyň iň soňky usuly, planetanyň aýlanyş prosesi.Nurbatlary boş stasionar saklaýar, birnäçe kesýän maşynlar bolsa boş aýlanýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň