GYSGAÇA GÖRNÜŞLER

Gysga düşündiriş:

GARŞYLYK

Kobaltyň düzümi we däne ululygy bilen gatnaşyklardaky gatylyk

Gatylyk, materialyň içine gireninde başga bir kyn materialyň mehaniki garşylygydyr.Bu baha, adatça, “Wikers gatylyk prosedurasy” (ISO 3878) ýa-da “Rokwell gatylyk prosedurasy” (ISO 3738) bilen ölçelýär.Könelişme garşylygy ýaly, has az dänäniň ululygy we kobaltyň düzümi bilen gatylyk hem ýokarlanýar.Şonuň üçin gatylyk köplenç köýnek garşylygy üçin salgylanma hökmünde ulanylýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Döwük berkligi

Dänäniň ululygyna we kobaltyň düzümine baglylykda döwük berkligi.

Haçan-da bir material daşarky streslere sezewar bolanda, bu mehaniki dartgynlyga sebäp bolýar.Bu şertlerde materialyň güýji we süýşmegi berklik düşünjesiniň esasyny görkezýär.Başgaça aýdylanda, berklik döwülmegine ýa-da ýarylmagyna garşy durmak ukyby hökmünde kesgitlenýär.“Palmqvist usuly”, KIC-iň berkligini kesgitlemek üçin köplenç ulanylýar.

Sargyt bermek üçin aşakdakylary görkezmegiňizi haýyş edýäris:

* Simli materiallar, pes uglerod polat. Orta uglerod polady

* Baş stil, ýuwujy bilen kelläňizi kesgitläň.

* Boş nurbat, içi boş nurbat üçin ulanylanda kesgitläň.

* Üçburçluk nurbady, üçburçluk nurbady üçin ulanylanda simiň diametrini görkezmegiňizi haýyş edýäris.

* Standart däl nurbat, standart däl nurbat üçin ulanylanda çyzgylary ýa-da nusgalary dakyň.

Buraw we hoz galyndylaryny ulanmakda umumy soraglar:

1. Ussat işçi, stres derejesiniň we deformasiýanyň esassyz paýlanmagynyň sebäbini seljerip, galyndy we gurluş dizaýnyna eýe.

2. Galybyň arassalygy, içki deşik gutarmagy ýeterlik däl.

3.Gabygyň ýeň materialynyň berkligi, ýylylyga garşylygy we ýylylygy bejermegiň gatylygy esassyz.

4. Önümçiligiň bahasyny tygşytlamak üçin pes hilli wolfram karbid polat we sim çybygyny saýladylar, garyndy aýratynlyklary we çynlakaý tigirleri dyrnaklaýan material ogurlamak manysyz.

5.Saglaýjy çalgy çalşylmazdan we maşyny uzak wagtlap barlamazdan, kollaýder ýerlikli däl.

6.Düzeltmegiň ussat işgäri ýokary tehniki derejä eýe bolmalydyr.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň