Gorag gaby guruldy

Gysga düşündiriş:

Müşderiler üçin, şol sanda:

Karbid ölýär:

1. Göni deşik ölýär

2.Ekstruziýa ölýär

3.Segmentli Hex ölýär

4. Kesmek we pyçak

5.Kustomirlenen ölýär


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

Hozuň ululygy: M2-M48
Nut Grade: 4.8 / 5.6 / 8.8 / 10.9 / ýa-da isleg boýunça
Atylylygy bejermek: Temperatura, gatylaşma, sferoidizasiýa, stresden dynmak
Faceerüsti bejergisi: Düz, gara reňkli, Sink örtükli (Galv), Gyzgyn Dip Galvanizli, Nikel, fosfat gara,

DAKROMET örtük we ş.m.

 

 

 

Material:

 

 

Uglerod polat (, Q235, C1010, C1020, C1040.C1045,10b21 we ş.m.)
poslamaýan polatdan (SUS304 SUS316, A2-70, A4-70, A4-80)
Bürünç / mis (H62, H65, H68 we ş.m.
Tehnologiýa CAD, CAM, WEDM, CNC, Wakuum ýylylygy bejermek,

2,5 ölçegli synag (proýektor), gatylygy barlaýjy we ş.m.(HRC / HV)

Barlag enjamlary: Gatylyk synagy, tork synagy, duz az çydamlylyk synagy, mehaniki ululyk synagy,

ROHS hasabaty, zerurlygyňyza görä Milliň synag şahadatnamasy we ş.m.

Daş görnüşi: arassa ýalpyldawuk ýer, doly arassa beden bilen, gabyksyz we ýiti.
Gurluşyň wagty: 12-20 gün.
Gurluşyň wagty: 6-8 gün bar.
Arza: Maşyn we elektronika pudagynda, awtoulag pudagynda giňden ulanylýar,

gurluşyk pudagy, mebel senagaty we ş.m.

Sorag-jogap

1. S: Sitata bermek üçin näme gerek?
J: Önümiňiziň çyzgysyny ýa-da nusgasyny bize hoşniýetlilik bilen iberiň.Aşakdaky jikme-jiklikler şulary öz içine almalydyr:
1.Materiallar 2. faceerüsti gutarmak
3. Çydamlylyk 4. mukdar 5. başga aýratyn talaplar

2. S: Gowşuryş wagtyňyz näçe wagt?
J: Adatça harytlar ätiýaçda bolsa 5-10 gün bolýar.ýa-da harytlar ätiýaçda bolmasa, 15-20 gün, mukdaryna görä.

3. S: Nusga berýärsiňizmi?Mugtmy ýa-da goşmaça?
J: Hawa, hil barlagy üçin size nusgalary ýa-da çig mal hödürlemek mertebedir, ýöne ýüküň bahasyny özüňiz çekmeli bolarsyňyz.

4. S: Satuwdan soň näme ederdiňiz?
J: “XXX” önümleriňize ulanylanda, yzarlap, pikirleriňize garaşarys.Önümlerimiz bilen baglanyşykly islendik sorag, tejribeli inersenerlerimiz kömek etmäge taýyn.

5. Hat gutyňyzy nädip gaplamaly?
Adaty eksport paketini, kartonlary ýa-da gutulary kabul edýäris, ony hem islegiňize görä gaplap bileris.

6. Töleg usulyňyz nähili?
T / T, L / C tölegleri kabul edýäris.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň