F-Head meýdançasy Titan örtügi

Gysga düşündiriş:


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Parametr

detail
Haryt Parametr
Gelip çykan ýeri Guangdong, Hytaý
Marka ady Nisun
Material Speokary tizlikli polat
Gaýtadan işlemegiň usuly Urmak we gyrkmak
Şahadatnama ISO9001: 2015
Model belgisi Standart ýa-da özleşdirilen
Sözbaşy urmagyň standarty JIS, ANSI, DIN, ISO, BS, GB we NON-STANDARD, omöriteleşdirilen dizaýn
Çydamlylyk + -0.005mm
Gatylyk Adatça HRC 61-67, materiallara bagly
Amallaryň utgaşmasy Ösüş
Üçin ulanylýar “D” görnüşli gurallar bilen islendik planşet basma maşynlary
Adaty ululyk 12x15 / 25mm, 14x15 / 25mm, 18x18 / 25mm, 23x25mm
Tehnologiýa CAD, CAM, WEDM, CNC, Wakuum ýylylygy bejermek,2,5 ölçegli synag (proýektor), gatylygy barlaýjy we ş.m.(HRC / HV)

“Dongguan Nisun Precision Mold Co. Ltd.”, gowy enjamlaşdyrylan synag enjamlary we güýçli tehniki güýji bolan dürli “Screw Second Punch”, “Hardware Fasteners” we “Punch die & Thread Rolling Dies Plate” öndüriji.Gowy hil, amatly bahalar we ajaýyp dizaýnlar sebäpli önümlerimiz galyp we beýleki pudaklarda giňden ulanylýar. Önümçiligiň, öz wagtynda, hiliň we çykdajylaryň netijeliliginiň işiňiziň aşaky böleginde möhümdigini bilýäris we kömek etmek üçin geldik! sen.Her işiň başgaçadygyny bilşimiz ýaly, aýratyn zerurlyklaryňyz üçin ideal we üýtgeşik çözgütler hödürleýäris.

Altyburçly, inedördül we çyzylan kelleler üçin PHILLIPS we POZI ülňülerine laýyklykda, standart däl enjamlaryň sözbaşylary üçin müşderiniň çyzgylaryna ýörite zarbalar.

Sargyt edende aşakdakylary görkezmeli:

Galp metal önümleriniň materialy (uglerod ýa-da poslamaýan polat ýa-da başgalar.)
Berkidijiniň kellesiniň daşky görnüşi, ýasalan metal önümleriň standarty (JIS, ANSI, DIN, ISO we ş.m.)
DxL zarbasynyň daşky diametri we uzynlygy.
Urgynyň işleýän böleginiň örtügi: TiN (titanium nitridi), TiCN (titanium nitrid karbidi), TiAlN (titanium alýumin nitridi) ýa-da örtüksiz
Müşderiniň çyzgylaryna laýyklykda metal enjamlaryň kelleleri üçin standart däl jerime sargyt edilende, çyzgylary üpjün etmeli.

Bellik: jerime sargyt edilende buýrugyň iň az toplumy bar, onuň mukdary sargyt edilen zarbanyň görnüşine we ululygyna baglydyr.

Müşderiniň programmalaryna laýyklykda yzygiderli berkligi we berkligi üpjün etmek üçin iň amatly ýylylyk bejeriş siklini taýýarladyk.

Güýçli hünär tehniki güýji, berk hil dolandyryş ulgamy, ölçeg we gözleg ulgamy, standartlaşdyryş ulgamy, informatizasiýa ulgamy we döwrebaplaşdyrylan ylmy dolandyryş serişdeleri netijesinde, durnukly ösüşiň artykmaçlyklaryny ulanýar we içerki şol bir pudakda jedelsiz öňdebaryjy orny eýeleýär.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň